Gebruiksvoorwaarden

Deze Gebruiksvoorwaarden (hierna 'Overeenkomst'), bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de website van CERRIX B.V.. Door de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Overeenkomst. Indien u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van de website.

Definities

"Gebruiker": Verwijst naar elke persoon of entiteit die toegang heeft tot de website of deze gebruikt.

Aanvaarding van voorwaarden

Door de website of gerelateerde diensten te gebruiken, erkent u dat u deze Overeenkomst hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn.

Als u de website of diensten namens een organisatie gebruikt, verklaart u dat u de bevoegdheid hebt om die organisatie aan deze overeenkomst te binden.

Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder handelsmerken, logo's, auteursrechten en eigendomsrechtelijk beschermde inhoud, die op deze website worden weergegeven, zijn eigendom van of in licentie bij CERRIX B.V..

Het is gebruikers verboden intellectuele eigendommen te kopiëren, te verspreiden, te wijzigen of te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van CERRIX B.V.

Verplichtingen van de gebruiker

Gebruikers stemmen ermee in de website en diensten alleen te gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Gebruikers mogen geen activiteiten ontplooien die de werking van de website of diensten kunnen verstoren of belemmeren.

Privacy en gegevensbescherming

CERRIX B.V. respecteert de privacy van Gebruikers en behandelt persoonlijke informatie in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving en haar Privacybeleid. Gebruikers stemmen in met het verzamelen, gebruiken en verwerken van hun persoonlijke informatie zoals beschreven in de Privacy Verklaring.

Beperking van aansprakelijkheid

CERRIX B.V. is niet aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele schade, gevolgschade of schadevergoeding als gevolg van het gebruik van de website of diensten. Gebruikers erkennen dat de website en diensten geleverd worden op een "as-is" en "as available" basis, en CERRIX B.V. garandeert niet dat ze ononderbroken, veilig of foutloos werken.

Beëindiging

CERRIX B.V. behoudt zich het recht voor om de toegang tot de website of diensten geheel of gedeeltelijk te beëindigen of op te schorten, op elk moment en om elke reden. Bij beëindiging zullen alle rechten en licenties die onder deze overeenkomst aan gebruikers worden verleend, komen te vervallen.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Op deze Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze Overeenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken in Nederland.

Gehele overeenkomst

Deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst tussen CERRIX B.V. en Gebruikers met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst en vervangt alle voorgaande overeenkomsten of afspraken, mondeling of schriftelijk. 

Door deze website of gerelateerde diensten te gebruiken, erkennen Gebruikers dat ze deze Gebruiksvoorwaarden hebben gelezen en begrepen en dat ze ermee instemmen hieraan gebonden te zijn. Als Gebruikers niet akkoord gaan met enig deel van deze Overeenkomst, dienen zij af te zien van het gebruik van deze website of diensten.